Waarom vieren wij pasen?

Toen Jezus aan het kruis stierf en weer op stond, veranderde de wereldgeschiedenis voor altijd. Het verlossingswerk was volbracht en wij kregen een geheel nieuwe hoop. Maar wat betekent het voor ons die nu leven?

7 maart 2024
Tekst: Tove R. Nilsen / Foto: BCC Media


Pesach (Pasen) was oorspronkellijk een feest dat de Joden elk jaar vierden, ter herinnering aan de tijd dat God hen uit Egypte leidde, waar ze als slaven hadden geleefd. Tijdens dit feest ontvouwde zich het verhaal van Jezus, dat wij kennen als het Paasverhaal. Pasen is geworden tot één van de belangrijkste feesten voor christenen.

Wat betekent pasen voor ons die nu leven?

Met pasen offerde Jezus zijn leven voor ons. Hij werd gekruisigd en stierf, ook al was Hij helemaal onschuldig. Maar Hij stond weer op, op de derde dag, de dood kon Hem niet vasthouden. Omdat Jezus nooit gezondigd heeft, daarom kon Hij eigenlijk niet sterven. Satan had het recht niet om zijn leven af te nemen. Dus toen Jezus toch stierf aan het kruis, stierf Hij voor de zonden die wij gedaan hebben, zodat wij met God verzoend kunnen worden. Dit betekent dat wij vergeving krijgen voor onze zonden en weer in de juiste verhouding tot God komen. Maar Jezus stieft niet alleen om de zonden die wij hebben gedaan, door het leven dat Hij elke dag leefde, baande Hij een weg uit de zonde vandaan. En nu kunnen wij Hem navolgen.

ijbelverzen over wat er met pasen gebeurde:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3:16

“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.”

1. Johannes 4, 10

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

Romerne 6, 23

“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.”

Kolosserne 1, 13-14

“Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.”

Salme 32, 1-2

Animatiefilm over pasen

Het paasverhaal kan erg indruk maken op kinderen, en het kan lastig uitleggen zijn aan de kleintjes, maar met deze film hopen we hier een goede hulp bij te bieden. We bieden diverse thema-sites en animatiefilms die je kunt gebruiken om het paasverhaal uit te leggen aan kinderen.