Petrus en de Heilige Geest

De discipel Petrus was eigenlijk niet zo heel sterk, maar toen hij de Heilige Geest kreeg werd alles anders.

Bronnen

Studiouitzending

Petrus verloochent Jezus

Tekeningen

Petrus ontvangt de Heilige Geest

Meer over het thema

Het lukt ons als mensen niet altijd om het goede te doen, we hebben als hulp de kracht van de Heilige Geest daarvoor nodig. Door deze kracht kunnen we in de verzoekingen het goede kiezen. Dat brengt ons op een goede weg in het leven, een weg die naar de hemel leidt. Maar wat is eigenlijk de Heilige Geest, en wie kan die krijgen?

In dit thema leren we ook de discipel Petrus kennen, we zien hoe hij was voordat hij de Heilige Geest kreeg, en daarna. Petrus werd helemaal anders toen hij de Geest kreeg en dat kan ook met jou en mij gebeuren. Jezus geeft zijn geest aan wie naar hem luisteren. Als kind kun je beginnen om het goede te doen wat je begrijpt, en Jezus om hulp bidden en dan zul je wanneer de tijd rijp is gaan merken dat hij zijn geest aan jou zal geven.

Meer over de animatiefilms

Petrus verloochent Jezus

In deze film leren we Petrus kennen, die een van Jezus’ discipelen was. Petrus was door Jezus uitverkoren om de rots te zijn waarop hij zijn gemeente zou bouwen. Petrus hield van Jezus en wilde graag doen wat hij zei, maar het probleem was alleen dat hem dat niet altijd lukte. Op de laatste avond die de discipelen samen met Jezus hadden, zei Jezus tegen Petrus dat hij voor hem gebeden had dat zijn geloof niet zou bezwijken. Toen antwoordde Petrus: Here, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Jezus kende Petrus beter dan dat Petrus zichzelf kende. En Jezus wist dat het niet gemakkelijk zou worden voor Petrus. En inderdaad, kort daarna lukte het Petrus niet om zo moedig te zijn als hij had gezegd. Maar Jezus wist dat al, en hij had een plan voor Petrus. Grote hulp was onderweg.

Petrus ontvangt de Heilige Geest

In deze aflevering ontmoeten we Petrus in de tijd nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Hij was uitverkoren om de rots te zijn waarop de gemeente gebouwd zou worden, maar hij had de moed nog niet om de grote opdracht die hij had gekregen uit te voeren. De discipelen wachtten op de Heilige Geest die zou komen en op een dag toen ze bij elkaar waren kwam er iets wonderlijks de kamer binnen en er kwamen kleine vlammetjes op hun hoofd. Nu begon een hele nieuwe tijd voor Petrus en de andere discipelen.

Meer over de studio-uitzending

In de studio-uitzending zien we twee afleveringen van de geloofshelden uit de bijbel, de ene gaat over toen Petrus Jezus verloochende en de andere over toen Petrus de Heilige Geest kreeg. We krijgen ook bezoek van een hele speciale gast uit een hele andere tijd, en daarnaast nog inspirerende woorden van Annette Tobler.

Vragen voor gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen

Hand 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ap. Gj. 5, 32: Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Matt 26:69 Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar het toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Galileeër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: Die man was bij Jezus, de Nazoreeër. En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet. Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

    Contact us