Wonderen in Jezus’ naam

Nadat de discipelen de Heilige Geest hadden ontvangen, verrichtten ze wonderen in Jezus’ naam.

Bronnen

Wonderen in Jezus’ naam

Tekeningen

Meer over het thema

Petrus, Johannes en de andere discipelen werden gevuld met kracht en vrijmoedigheid toen zij met Pinksteren de Heilige Geest kregen. Zij deden wonderen in Jezus’ naam en ze spraken vrijuit en vrijmoedig over Jezus. Velen zagen dat en bekeerden zich.

Maar de priesters waren hier niet blij mee, en Petrus en Johannes moesten uitleg geven aan de oudsten en raadsheren van Israel. En weer kon Petrus vrijuit getuigen van Jezus, de verlossing en het geloof. De kracht van de heilige geest maakte hem vrijmoedig en zonder angst, ook al werd gedreigd dat ze naar de gevangenis moesten.

Nadat ze vrij waren gekomen, baden zij samen met de andere gelovigen om met vrijmoedigheid te kunnen spreken, en dat God nog meer tekenen en wonderen zou doen. Ze begrepen dat als God met hen was, geen mens hen tegen kon houden om te verkondigen van het evangelie en om te leven als discipel van Jezus.

Dit was Gods werk, en ze werden gedreven door liefde voor Jezus. Met de Heilige Geest werden de zwakken sterk en de angstigen vrijmoedig. God liet door de wonderen die de apostelen konden doen zijn kracht en zegen zien. Wat eerder onmogelijk was, was mogelijk geworden!

Meer over de animatiefilm

In de film volgen we Petrus en Johannes en de andere discipelen in Jeruzalem nadat ze met Pinksteren de Heilige Geest gekregen hadden. In Jezus’ naam geneest Petrus een verlamde man. Het volk verdringt zich er omheen en de apostelen gebruiken de gelegenheid om te verkondigen van Jezus en zijn kracht. Petrus en Johannes worden gearresteerd en voor de priesterraad gesteld, waar ze weer vrijmoedig getuigen. Maar de priesters verbieden hen om over Jezus te spreken en dreigen met de gevangenis. Toch worden ze vrijgelaten en gaan terug naar de andere discipelen, die krachtig tot God bidden om vrijmoedigheid en dat God zijn Geest zal zenden en tekenen en wonderen zal doen. Gods zendt zijn Geest aan meer dan 5000 mensen die daar bij elkaar zijn.

Vragen voor gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen

Handelingen 4:29-31: Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Joh 14:13-14: En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Psalm 138:3:Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.

Luc12:11-12:Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.

    Contact us